Flood Insurance

 Sel / Su Baskını

A- Kapsamı

Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;

  1. Sigorta konusu şeyler civarındaki nehir, çay, dere ve kanalların taşmasının,
  2. Denizlerin gelgit olayları ve deniz depremi (tsunami) dışında kabarmasının,
  3. Yağışlar nedeniyle meydana gelen sel veya su baskınının,
  4. Pis suların kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından yağışlar nedeniyle geri tepmesinin,
  5. Her ne sebeple olursa olsun yeraltı sularının,

riziko konusu kıymetlerde doğrudan sebep olacağı zararlar teminata ilave edilmiştir.B- Teminat Dışında Kalan Haller

  1. Bina içindeki veya dışındaki su borularının patlaması, depolarının patlaması veya taşması sonucu meydana gelen zararlar,
  2. Kalorifer tesisatının patlaması, dahili su, yağmur derelerinin ve oluklarının taşması sonucu meydana gelen zararlar,
  3. Sel veya su baskını sonucu dahi olsa yer kayması nedeniyle meydana gelen zararlar,
  4. Yağışlar nedeniyle meydana gelmediği takdirde riziko mahali dahilindeki kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından geri tepen pis suların sebep olacağı zararlar,
  5. Denizlerin gelgit olayları ve deniz depremi (tsunami) sonucu kabarması nedeniyle meydana gelen her türlü hasar,

İşbu sel veya su baskını teminatı sigorta ettirenin, Yangın Sigortası Genel Şartları’nda öngörülen beyan yükümlülüğüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir.